Na podstawie art, 4 pkt 1 i art.27 ust. 1 i art. 37 ust. ustawy z dnia 14.03,1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016r.poz.23 z późn.zm.) §3,§17ust,l, pkt 4 i ust ,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.I1.20l5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989) oraz art. 5 ust.l, 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U . z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po przeanalizowaniu wyniku badania wody z wodociągu Kikorze nr sprawozdania Sp/BM/PW33001I6 z dnia 15.09.2016r.  

1. Stwierdza brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Kikorze i wprowadza się zakaz wykorzystywania do celów spożywczych