MINERALICA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Zamkowej Nr 14 zamierza złożyć zamówienie na opracowaniu koncepcji technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenia ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu. Proces technologiczny dotyczyć ma przetworzenia odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.  

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres lub pocztą na adres:

Mineralica Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 14

72-200 Nowogard

nie później niż do końca dnia 09.08.2017 r. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zleceniodawcy na podany wyżej adres.

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI : POBIERZ