Mineralica Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Zamkowej Nr 14, zamierza złożyć zamówienie na usługę badawczo-rozwojową polegającą na opracowaniu technologii odzysku substancji mineralnych, organicznych oraz energetycznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenia ich do postaci nawozów mineralnych i organicznych oraz/lub paliwa alternatywnego. Proces technologiczny dotyczyć ma przetworzenia odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.  

 

 Unieważnienie POBIERZ

Zakres prac objętych zamówieniem: POBIERZ

Załączniki: POBIERZ

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

 Ofertę należy złożyć  

W formie elektronicznej na adres lub pocztą na adres: Mineralica Sp. z o.o. ul. Zamkowa 14 72-200 Nowogard nie później niż do końca dnia 28.07.2017 r.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zleceniodawcy na podany wyżej adres.